El procés

Preparació dels camps


Tots els camps on s’hi conrear arròs cal que estiguin a un desnivell 0%, per tant cal fer un moviment de terres important per tal d’aconseguir aquesta plana.

Sistema de reg


També és molt important tenir un sistema de reg i desaiguat de màxima eficiència per un bon control del temps de contacte de l’arròs amb l’aigua.

Procés de sembra


El procés continua amb la realització d’una bona sembra de llavors. S’ha optat per sembrar en sec, per tal de minimitzar el consum d’aigua i evitar més productes fitosanitaris.

El control del bon creixement


Durant els mesos que dura el creixement de la planta de l’arròs és important controlar tots els processos de control de males herbes, de fungicides i de bon adobat dels camps. Tot aquest procés es fa amb el control estricte de la normativa GLOBAL G.A.P.

Procés de recol·lecció


Un dels moments més emocionants és el procés de la recol·lecció que es realitza amb màquines recol·lectores i que ve a culminar tot aquest llarg i bonic procés.